Övergripande policy Miljö

måla tegel vitt inomhus Det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grund. LRF ska vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet, för att värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum. Utan ett lönsamt aktivt brukande når vi aldrig ett hållbart samhälle. Ytterst ska utvecklingen mot ett hållbart samhälle ske hos företagen; inte genom lagar och regler. LRF ska därför bidra till att öka kreativitet, entreprenörskap och kunnande inom resurseffektivisering och en hållbar ökad produktion av mat, prydnadsväxter, förnybar energi och
bioråvara.

 • Hållbar utveckling kräver internationella åtaganden, LRF bejakar därför de globala miljöavtalen.
 • Mot bakgrund av att 85 % av den svenska miljölagstiftningen härrör från EU-nivå arbetar LRF för fortsatt harmonisering på miljöområdet. LRF representerar många olika branscher och många olika företagare. Där­för sätter LRF inte egna mål på miljöområdet. Det är istället upp till varje bransch att definiera eventuella mål.
 • värdera tavlor göteborg LRFs roll för att skapa störst medlemsnytta i miljöarbetet är att:
  -  Leverera omvärldsanalys, politisk analys och konsumentanalys.
  -  Stärka de näringspolitiska villkoren och konkurrenskraften för gröna företagare genom till exempel förenkling och tillämpning – inte komplicera implementeringen av direktiv.
  -  I opinionsbildningen fokusera offensivt på att ta position i hållbarhets- och miljöfrågor.
  - Medverka till att ta till vara möjligheterna med resurseffektivitet, digitalisering och ny teknik, för snabb överföring av ny forskning och teknik­utveckling på gårdsnivå.

Övergripande policy Djuromsorg

afrikas største land arealmæssigt Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.

 • LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk djurhållning har och som det finns ett stort engagemang och intresse för hos LRFs medlemmar.
 • LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambit­ioner inom djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft* och lön­samhet.
 • LRFs mål är en funktionell, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstift­ning med korrekt, rättssäker och rimlig tillämpning anpassad till lagstift­ningens struktur. Kontroll ska ske med ett helhetsperspektiv, gott bemö­tande och hög kompetens. Detta gagnar såväl djuromsorgen som företagens utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. I lagstiftning och tillämpning ska även avvägning göras med andra frågor som till exempel miljö- och arbetsmil­jöfrågor.
 • Den generella nivån på den svenska lagstiftningen ska inte ensidigthöjas. Ökade ambitioner i Sverige ska i första hand utformas som branschkrav baserat på marknadens efterfrågan och/eller genom offentliga ersättningar.
 • Sveriges arbete för att EU:s lagstiftning ska efterlevas i alla medlemsstater måste fortsätta.

chris kläfford melodifestivalen 2018 garant havremjölk gluten * Konkurrenskraft omfattar såväl produktivitet som förmågan att konkurrera kostnadsmässigt samt att kunna erbjuda mervärden som kunden är beredd att betala för.

mio lampa hönö  

Kontakt

synonym till hållit låda Erika Brendov, ankara bolu abant arası kaç saat Expert, näringspolitik djurskydd
tårta med nutella och banan Telefon: fickparkera på engelska håkan hellström film låtar
hsb borgmästaregården malmö E-post: tomas englund vadå likvärdighet chili con carne högrev öl recept